STØTTEFORENINGEN FOR FRITIDSHJEMMET SOLHØJGÅRD

Indbyder til generalforsamling

Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19:00

på Fritidshjemmet Solhøjgård.
(Giv besked om deltagelse til Hans Jørgen (på fritidshjemmet) eller på Støtteforeningens e-mail: stotshg@gmail.com – SENEST den 16. marts).

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.*
5. Udarbejdelse af budget, herunder kontingentfastsættelse
for det følgende regnskabsår.
6. Valg.
Bestyrelsen (Fire bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges af dets midte
(To vælges for 2 år hvert år):
Lars Nielsen er ikke på valg (valgt for 2 år i 2017).
Hans Jørgen Eriksen er på valg. Han stiller gerne op til genvalg for 2 år.
Vi ønsker to mere vælges: En for 1 år og en for 2 år.
Suppleanter (To vælges hvert år for 1 år):
1. suppleant:
2. suppleant:
Revisor (En vælges for 2 år):
Bo Pedersen er valg (for 2 år)
Suppleant
7. Eventuelt.
* Forslag skal være sendt til bestyrelsen, senest den 7. marts 2018.
Brug denne e-mailadr.: stotshg@gmail.com

Hilsen bestyrelsen.