Maj NYT – Indbydelse til generalforsamling

Da generalforsamlingen i marts blev aflyst, indkaldes alle jer medlemmer fra 2017.

Det bliver:
Mandag den 14. maj 2018 kl. 19:00
på Fritidshjemmet Solhøjgård

(Giv besked om deltagelse til Hans Jørgen (på fritidshjemmet) eller på Støtteforeningens e-mail: stotshg@gmail.com – SENEST den 10. maj).

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent og referent.

2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.*

5. Udarbejdelse af budget, herunder kontingentfastsættelse for det følgende regnskabsår.

6. Valg.

7. Eventuelt.

* Forslag skal være sendt til bestyrelsen, senest den 30. april 2018.
Brug denne e-mailadr.: stotshg@gmail.com

 

Mød talstærkt op så vi kan få en sprudlende forening til at støtte op om fritidshjemmets aktiviteter.
Der afholdes erfaringsmæssigt højst et til to bestyrelsesmøder om året.
E-mail og telefon har været den primære kontakt for aftaler og planlægning.

 

Hilsen bestyrelsen
(Lars Kjærsgaard Nielsen og Hans Jørgen L. Eriksen)