Støtteforeningen indkalder til generalforsamling

Onsdag den 27. marts 2019 – kl. 19:00

på Fritidshjemmet Solhøjgård.

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent og referent.

2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.*

5. Udarbejdelse af budget, herunder kontingentfastsættelse for det følgende regnskabsår.

6. Valg.

7. Eventuelt.

*          Forslag skal være sendt til formanden:

Lars Kjærgaard Nielsen), senest den 13. marts 2019.

Brug denne e-mailadr.: stotshg@gmail.com

Mød talstærkt op så vi kan få en sprudlende forening til at støtte op om fritidshjemmets aktiviteter.
Der afholdes erfaringsmæssigt højst et til to bestyrelsesmøder om året.
E-mail og telefon har været den primære kontakt for aftaler og planlægning.

Hilsen bestyrelsen

(Lars Kjærgaard Nielsen, Tine Loft Thomsen og Hans Jørgen L. Eriksen)